పద్మ తో పార్కులో..(రొమ్యాంటిక్ స్టోరీ)
పద్మ తో పార్కులో..(రొమ్యాంటిక్ స్టోరీ)
అందుకే ఆంటీ న మీద కన్నేసింధీ......
అందుకే ఆంటీ న మీద కన్నేసింధీ......
డార్లింగ్ నది చీకితే నేను నీధి నాకుత అని చెప్పాను....